شرایط خرید

متن صفحه شرایط خرید

پس خرید کالا فاکتور در نیما پارت شماره پیگیری میخوره

و محصولات گارانتی داره تاریخ شروع و پایان گارانتی در فاکتور کتبی درج خواهد شد.

همه روزه نیما پارت ارسال قطعات را انجام میدهد.