گارانتی

متن صفحه گارانتی

محصولات دارای گارانتی یا وارانتی

پس از خرید محصول شماره پیگیری ثبت خواهد شد

و تاریخ شروع و اتمام گارانتی یا وارانتی محصولات در یک فاکتور درج شده همراه قطعه برای خریداران عزیز ارسال خواهد شد.

توجه جهت پشتیبانی قطعات حتی پس از اتمام گارانتی یا وارانتی فاکتور را نزد خود نگه دارید.

نیما پارت درخدمت شما عزیزان