روش ارسال

متن صفحه روش ارسال

ارسال ها با تیپاکس انجام خواهد شد.

در صورت درخواست به ارسال غیر از تیپاکس در توضیحات درج کنید.( ارسال ترمینال. هوایی سریع. پست پیشتاز)